Adatkezelési tájékoztató

Webshop B2C ügyfél kapcsolattartói

Jelen tájékoztató a webshopunkon létrehozható személyes fiók adatkezeléséhez kapcsolódik. A személyes fiók létrehozásával Ön hozzájárul, az Ön által megadott személyes adatainak jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 

 1. Adatkezelő

ARMIN TRADE Kft. (Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth utca 22. 2. em. 4., képviselő: Szivós István Dániel ügyvezető)
Telefonszám: +36 52 794 696
email cím: info@armintrade.com
weboldal: https://newb2c.armintrade.hu

 1. Személyes adatok kezelésének célja:

A személyes fiók létrehozásának célja a webshopon rendelés leadása, rendelés teljesítése, kapcsolattartás. Felhasználói élmény javítása. Következő rendelés leadásának megkönnyítése. Kedvenc termékek elmentése.

 1. Kezelt adatok köre:

Név, kézbesítési/számlázási cím, e-mail cím, telefonszám (rendelés teljesítéséhez) a szerződés teljesítésével, igénybe vett termékekkel és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb adatok (pl. számlázás, kedvenc termékek)

 1. Adatkezelés jogalapja:

szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], a személyes fiók fenntartása a rendelések leadása között az érintett hozzájárulásán [(GDPR 6 cikk 1 (a)] alapul, számlázási adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja ÁFA törvény 169. §-a írja elő

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

Személyes fiók megszüntetéséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

Számla adatokkal kapcsolatos adatkezelés ideje 8 év, Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján.

 1. Adatfeldolgozó igénybevétele:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Cg. szám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42edwin@coderweb.

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az adatkezelő megrendelések teljesítését végző munkatársai.

 1. Érintettek jogai:

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR tartalmazza. Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, a jogos érdeken alapuló adatkezelés (kapcsolattartási adatok) ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

Tájékoztatáshoz való jog: Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével), jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal.

Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit, továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –kiegészítését.

Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére  információs  társadalommal  összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog: az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat géppel olvasható formátumban megkaphatja annak érdekében, hogy egy másik szolgáltató (adatkezelő) részére továbbíthassa. Ön kérheti a közvetlen továbbítást is az új adatkezelő felé.

Panasz benyújtásának joga:

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. (A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1391 1400, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu) Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől.

 1. Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem valósul meg.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Nem valósul meg.

 1. Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében a Társaság az érintett személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. A Társaság az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza. A kitöltött kérdőíveket az adatkezelő saját szerverén elektronikus úton tárolja.